Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
PUBLIKÁCIÓK

Intézetünk oktatóinak letölthető publikációi

Bán András

„Ez itt az én időmből van”
Vizuális antropológiai kutatás tövisháti román és magyar portákon
In: „Megvagyunk mi egymás mellett…”
Magyar – román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton.
ME KVAI Miskolc 2013.
05_szilagysag_ban.pdf

A vizuális antropológia felé
Fotótörténeti és – elméleti írások, 1974–2006
ban_andras_a_vizualis_antropologia_fele.pdf

A Farewell to Private Photography
ban_andras_farewell.pdf

Biczó Gábor

Asszimilációkutatás - elmélet és gyakorlat
MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont
Munkafüzetek 96.
Budapest, 2004.
biczo_asszimilaciokutatas.pdf

MESE ÉS TÁRSADALOM
Ámi Lajos, egy cigány mesemondó élete és műve

Debreceni Egyetem, GYFK
Alkalmazott Narratológiai Műhely, Hajdúböszörmény
Debrecen 2014.
amilajos.pdf

A STORYTELLER’S AUTHOR BIOGRAPHICAL ANALYS IS OF THE HIMSELF
storytellers.pdf

A barnamezős beruházások szociokulturális háttere és jelentősége Észak-Amerikában
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 2014.
eszakstratfuzet_2013_1_vegem.pdf

The Lack of Sociocultural Aspects in Brownfield Developments in Hungary
Szellem és Tudomány 2012/2-3.
biomasszaculturalaspectangolszellem_es_tudomany.pdf

A „HAGYOMÁNY” REHABILITÁCIÓJA MINT A LOKÁLIS IDENTITÁS MEGÉRTÉSÉNEK KULCSA A KÁRPÁT-MEDENCE VEGYES LAKOSSÁGÚ KÖZÖSSÉGEIBEN
Etnikai indentitás és nemzeti emlékezet
5_etnikai_identitas_es_nemzeti_emlekezet279-287.pdf

ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS ON THE SOCIOCULTURAL CONDITIONS OF A TECHNICAL INNOVATION MODEL: THE CSERNELY BIOMASS PROJECT CASE
Materials Science and Engineering, Volume 37/2 (2012) pp 13-18.
biomassza.pdf

A mese hermeneutikája
a_mese_hermeneutikaja.pdf

PHÄNOMENOLOGISCHE UNTERSUCHUNG DES ASSIMILATIONSBEGRIFFS
assimphendeutsch.pdf

Asszimiláció és identitásváltás küszöbén:
egy észak-erdélyi református magyar szórvány, Domokos esete

Erdélyi Múzeum - 62. kötet, 2000. 3-4.füzet
asszimilacio_es_identitasvaltas_kuszoben.pdf

A csernelyi biomassza alapú hőtermelő rendszer-innovációs projekt kommunikációs stratégiája és alkalmazott antropológiai háttere
biomassszakommunikacio.pdf

Anthropological Analysis on the Sociocultural Conditions of a Technical Innovation Model: the Cserney Biomass Project Case
csernely.pdf

SZEMPONTOK AZ ETNIKAI EGYÜTTÉLÉS EGYENSÚLYI HELYZETEINEK ELMÉLETÉHEZ
etnikaiegyuttels.pdf

„Megvagyunk mi egymás mellett...”
Magyar–román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

szilagysag_bemutato.pdf

UNTERWEGS IN DIE HEIMAT
Randbemerkungen zu einer Fundfotografie
unterwegsheimat.pdf

Dallos Csaba

Az elbeszélés és a reprezentáció lehetőségei a dokumentumfilmben a szilágysági terepmunka példáján
„Megvagyunk mi egymás mellett…”
Magyar – román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton.
ME KVAI Miskolc 2013.
06_szilagysag_dallos.pdf

Dobák Judit

A diósgyőri kohászat barnamezős területének fejlesztési lehetőségei
Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek
X. évfolyam 1. szám
barnamezos_dobak.pdf

Etnikai és vallási tagozódás a Diósgyőr-vasgyári kolóniában
Docēre et movēre – Bölcsészet- és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára.
pp. 231–246.
etnikaiesvallasi.pdf

MENTAL MAPS IN THE IRONWORKERS' COLONY IN MISKOLC-DIÓSGYŐR
In. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica.
Tomus XII.- Fasciculus 2. ETypographeo Universitatis
Miskolc, 157- 166.p.
mentalmaps.pdf

Életmód a Diósgyőr-vasgyári kolóniában
Néprajzi-antropológiai tanulmány
PhD Értekezés
Debreceni Egyetem 2008.
phd_dobak_judit.pdf

Ilyés Zoltán

A gyimesbükki „ezeréves határ” politikai instrumentalizálása.
Antroport.Hu 2013 Tél: 1-15.
ezereves.pdf

„…mentsük ki őket az oláh polip ölelő karjaiból”
A hajdúdorogi görög katolikus püspökség szervezése Csík megyében.

In: Vargyas Gábor (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene.
L`Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 737-754.
mentsukkioket.pdf

Szórványhelyzetben a Kárpát-medencében.
Háttértanulmány a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány számára.
szorvanyhelyzetben.pdf

Az 1940-es évek eseményei a két Szeli szimbolikus határképzési folyamataiban és kommunikatív emlékezetében.
In: Szarka László – Tóth Károly (szerk.): Alsó- és Felsőszeli a 20. században. Társadalomrajz két szomszédos magyar településről Szlovákiában.
Somorja: Fórum Kisebbségkutató Intézet, 147-156.
szeli.pdf

A moldvai csángók.
In: Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században.
Budapest: Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 418-425.
moldvai_csangok.pdf

Etnoturizmus, határturizmus Gyimesben.
Debreceni Disputa 6 (5): 56-59.
etnoturizmus.pdf

„Kozsókos mefisztók” és „hazaszerető papok” – A csíki görög katolikus papság igazodás-kényszerei a Millenium évtizedében.
In: A. Gergely András – Papp Richárd (szerk.): A szakralitás arcai. Vallási kisebbségek, kisebbségi vallások.
Budapest: Nyitott Könyvműhely, 167-178.
kozsokos.pdf

Kotics József

Mások tekintetében
Tanulmánykötet
Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék
KVAT Könyvek
Miskolc 2001
masoktekinteteben.pdf

„A mai napnak való vagyok…”
Tartósan munkanélküliek megélhetési stratégiái

A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012
Antropológiai tanulmány
amainapnak.pdf

EGY INNOVATÍV FEJLESZTÉSI PROJEKT KONFLIKTUSPOTENCIÁLJÁNAK ALKALMAZOTT ANTROPOLÓGIA VIZSGÁLATA − CSERNELY ESETE
Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. kötet. (2013), pp. 155–164.
csernely.pdf

ÚJJÁÉLEDŐ PARASZTI MENTALITÁS?
A reprivatizáció hatása a gazdálkodói stratégiákra és habitusokra
reprivatizacio.pdf

LOCAL SOCIETY AND THE BIOMASS PROJECT IN CSERNELY − THE IMPACT OF CONFLICTS BETWEEN ROMA AND NONROMA HUNGARIANS ON THE REALIZATION OF THE PROJECT
Materials Science and Engineering, Volume 37/2. (2012), pp. 51–57.
csernely2.pdf

Molnár Ágnes

Ki akar ma „sáska” lenni?
A közösség válsága egy délnyugat-dunántúli településen
molnar2008saska.pdf

Parasztság vagy családközpontúság?
A magyar vidéki társadalom rendszerváltás utáni átalakulásában megfigyelhető folyamatosság és szakadások értelmezési kísérletei a társadalomkutatásban
molnar.anthropolis.parasztsag-csaladkozpontusag.pdf

„…NAGYON SOKAT GONDOLOK RÁTOK, EBBEN AZ ÁTKOZOTT SZOVJET PARADICSOMBAN”
Egy Don-kanyarban elesett kiskanizsai honvéd kiszínezett portréja hazaküldött levelei alapján
molnar.gulyas.pdf

Kényszervállalkozások és előremenekülés.
A mezőgazdasági kisüzemek helyzete a rendszerváltás után Kiskanizsán
molnar.kenyszervallalkozasok.pdf

Alkalmazkodó polgárosodás:
a paraszti társadalom átalakulásának egy lehetséges útja a 20. század folyamán

A kiskanizsai „sáskák” példája
molnar.korall.2005.alkalmazkodo.polgarosodas.10.pdf

Braudel a Börzsönyben
– avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.
(Néprajzi tanulmányok)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005. 265 oldal
molnar.korall.2007.b270-276.pdf

Oltalmazó család.
A kiskanizsai család- és háztartásszerkezet alakulása a rendszerváltás után a számok tükrében
molnar.sarkany.pdf

Asszonyok és családközpontúság
A mezőgazdasági kistermelés és a nemi szerepek a kiskanizsai "sáskáknál"
molnar.szazadveg.2004.pdf

R. Nagy József

Blokkold az időt!
Bán András. Írások és képek Bán András 60. születésnapjára.
Szerkesztette: Danó Orsolya
banandras_2011.pdf

Boldog téglafalak között
Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata Északkelet-magyarországon
Miskolci Galéria
2010 Miskolc
teglafalak_2010.pdf

Életmód a Tornai-medencében
Miskolc, 2011, Aldebaran [112 p.]
rnj-book-cserehat_a5_tomor.pdf

„The factory has no meaning for us any more...” In Growth, Decline and Recovery. Heavy Industrial Regions in Transition.
Budapest - Miskolc, 2008, Institute of History of Hungarian Academy of Sciences – University of Miskolc, 261-270. p.
growth_2007.pdf

Falusi munkáskolóniák lakóinak morálfelfogása Északkelet-Magyarországon.
Múltunk LII. évfolyam, 2007/2. szám., 66-82.p.
multunk_2007.pdf

„Gazdag volt az ország és boldog benne a nép!” Falusi munkáskolóniák lakóinak politika- és nemzetfelfogása.
Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLV., Miskolc, 2006, 311-328. p.
hom_2006.pdf

Munkássá válni – munkásnak maradni.
Világosság XLVI. évfolyam, 2005/7-8., 37-56.p.
vilagossag_2005.pdf

„Te ember, itt mindenki cigány?”
Munkáskolóniák kulturális antropológiai vizsgálata.

In Horváth – Pethő – Tóth (szerk.): Munkástörténet – munkásantropológia.
Budapest, 2003, Napvilág Kiadó, 203-213. p.
munkasantropologia_2003.pdf

Internet és kultúra – Internet vagy kultúra – Internet kultúra.
Közművelődési Tájékoztató, 11-12. szám, 2002. december, 1-8. p.
internet_kultura_2002.pdf

„Nekünk má’ semmise a gyár…”
Identitásbeli azonosságok és különbségek a rudabányai és a diósgyőr-vasgyári munkások esetében.

Századvég, (Új folyam 24. szám), 2002. 2. szám, 75-89. p.
szazadveg_2002.pdf

Török Zsuzsanna

Határeset - tanulmány egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülés etnikai viszonyairól és identitásáról
hatareset_torok_zsuzsanna.doc

Az alkalmazott antropológia szerepe az afganisztáni konfliktuskezelésben
antropologia_afganisztan_torok_zsuzsanna.doc