Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
MESTERKÉPZÉS

Kulturális antropológia mesterképzés

A Miskolci Egyetemen induló kulturális antropológia mesterképzési (MA) szak az átalakuló magyar társadalom változási folyamataival természetszerűleg együtt járó, gyakorlati kérdések, regionális és országos szinten egyaránt tapintható problémák, krízishelyzetek értelmezésére és megoldására képes szakemberek képzését szolgálja. Általában a kelet-magyarországi régió, ezen belül is a részben perifériális helyzetű északi terület szociokulturális viszonyai - az etnikai kisebbségi együttélés konfliktusai, a munkanélküliség, a pauperizáció, a gazdasági felzárkózás nehézségei, a civil önszerveződés elmaradottsága - azt jelzik, hogy a sorolt jelenségek kezelésében az alkalmazott szemléletű társadalomtudományi műveltséggel rendelkező kulturális antropológusok munkaerő piaci tényezőként nyerhetnek teret.

Az alkalmazott kulturális antropológiai tudás a komplex társadalmakban (Egyesült Államok és Nyugat-Európa) önálló és közmegbecsülést kivívott szakma létrejöttét eredményezte. Ez lényege szerint azt jelenti, hogy az antropológus szakemberek interdiszciplináris, közvetlenül alkalmazható gyakorlati társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és képesek a nyilvános társadalmi élet különböző színterein kompetens, a döntéshozók véleményalkotását szakszerűen segítő állásfoglalásra, konfliktushelyzetek és társadalmi krízisek kreatív kezelésére.

Az antropológiai megközelítés a kultúra belülről való leírására, a cselekvő ember saját nézőpontjának feltárására törekszik. Az érintettek szemszögéből való vizsgálódás a kultúra olyan jelentés-összefüggéseit tárja fel, amelyek révén mélyebb, közelibb, hitelesebb képet kap a kívülálló. A mai magyar társadalom jelenségeinek vizsgálatában kiemelt szerepet kap ez a látásmód, mert az életmódok és az értékrendek hagyományos keretei feloldódtak. A folyamat eredményeként megjelenő plurális életformák, életstratégiák, életstílusok komplexuma átfogó megközelítést követel. Az antropológiai perspektíva társadalmunk változási folyamatairól (felzárkózás a modern európai társadalmakhoz, a globalizáció, a migrációs és asszimilációs folyamatok, az információs társadalom kialakulása, a társadalmi esélykiegyenlítés elvárásai) holisztikus megközelítésmódja, komparatív szemlélete, kulturális relativizmusa és a résztvevő-megfigyelői pozíciója révén olyan tudást képes közvetíteni, amely regionális és országos szinten egyaránt hozzájárulhat a társadalmi cselekvést követelő kérdések eredményes kezeléséhez.

A Miskolci Egyetemen MA végzettséget szerzett kulturális antropológusok eséllyel találnak munkát a társadalomirányítás felsőszintű adminisztrációs, igazgatási, területi igazgatási feladatokat ellátó szervezeteiben és intézményeiben, a civil-nonprofit szektorban (egyesületek, alapítványok), a kulturális, művészeti, közművelődési, közgyűjteményi és a tömegkommunikációs munkaterületen. Az állami-önkormányzati szférán belül elsődlegesen a közösségszervezés, az idősgondozás, az egészségügy, a roma integráció, a menekültügy, és a területfejlesztésben szerzett speciális ismereteiket és kompetenciáikat hasznosíthatják. A bevett nemzetközi gyakorlat alapján a kulturális antropológia az alkalmazott társadalomtudományi ismereteket követelő piaci szektorban, a versenyszféra meghatározott területein (pl. turizmus, vállalati humánerő-gazdálkodás) is érvényesülésre alkalmas szaktudást közvetít.